Jistě jste zaznamenali prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020, ale také ULTIMÁTUM, které jsme společně s OBČANSKOU NEPOSLUŠNOSTÍ a ČINNOU KOMPETENCÍ odeslali vybraným ústavním činitelům. Jako odpověď na prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020 a minulý pátek schválení nového zákona PS ČR, vztahujícího se k zákazu zřízení DOMOBRANY, který jsme jako důsledek nesplnění požadavků v rámci ULTIMÁTA zmínili, a jeho aktuálního projednávání v Senátu ČR – není čas, ztrácet čas. VOLÁME NÁROD K DOMOBRANĚ! Je vidět, že se nás opravdu bojí.

PODPOŘIT DOMOBRANU: https://bit.ly/domobrana

POZOR: Pokud jste instituce, odborník, firma, podnikatel či organizace, kteří naši výzvu ve videu budete chtít podpořit svým souhlasem – kontaktujte nás na info@kulovy-blesk.cz (průběžně Vás do videa 1x týdně budeme jako podporovatele doplňovat). #CHCIZMENU #DUVERUJIPLANU #PODPORIMTO NOVĚ se k výzvě připojují i další podporovatelé – ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, NÁRODNÍ DOMOBRANA, KORONAPANIKDEMIE.CZ – děkujeme za podporu a spolupráci.

Surely you have noticed an extension of the state of emergency until November 20, 2020, but also the ULTIMATATUM which we sent to selected constitutional officials together with CIVIL DISOBEDIENCE and ACTIVE COMPETENCE. In response to the extension of the state of emergency until November 20, 2020 and last Friday the approval of the new law of the Parliament of the Czech Republic, relating to the ban on the establishment of MILITIA, which we mentioned as a result of non-compliance with the ULTIMATUM, and its current discussion in the Senate . WE CALL THE NATION TO THE MILITIA! We can see that they are really afraid of us.

SUPPORT THE MILITIA: https://bit.ly/domobrana

ATTENTION: If you are an institution, expert, company, entrepreneur or organization who want to support our appeal in the video with your consent – contact us at info@kulovy-blesk.cz (we will continuously add you to the video once a week as a supporter). #IWANTCHANGE #ITRUSTTHEPLAN #ISUPPORTIT. Other supporters are now joining the call – ALLIANCE OF NATIONAL FORCES, NATIONAL MILITIA, KORONAPANIKDEMIE.CZ – thank you for your support and cooperation.

Policista provokatér - demo Praha 18.10.

Velký reset - Davos 2020

Německá ARD - Aktuálně ke COVID-19

Analýza evropských statistik COVID-19

Koronavirový rituál při ceremoniálu Olympiády 2012

Reiner Fuellmich - Zločiny proti lidskosti

TV Chebsko - COVID-íš?

Vyberte si jazyk

O NÁS

Radek Pech

radek.pech@protonmail.com

David Formánek

davidformanek@pm.me

Jsme parta sedmi dobrovolníků a 15 016 podporovatelů Petice 40 BODŮ, kterým není lhostejné to, co se dějí v naší zemi, České republice, a po celém světě. Tak jako spousta ostatních, i my jsme na začátku této údajné pandemie nevěděli, co se děje. Ale jak jsme postupně začali shromažďovat informace o tom, co se děje jak u nás, tak i v zahraničí, něco nám nesedělo.

Čím dál více jsme viděli, že naše vláda, vedoucí činitelé a různé instituce vůbec nejednají v zájmu našeho zdraví či ochrany.

Co víc, řešení globální pandemie covid-19 dle nás (mimo jiné) vykazuje:

 • charakteristiky ekonomicko-mocenského a globálně politického podvodu
 • naprosto zcestnou a neakceptovatelnou migrační politiku
 • implementaci bezdrátové technologie bez jasné odpovědi dopadů na dlouhodobé zdravotní účinky
 • zvýšený počet letadel přelétajících nad naším územím, vypouštějících aerosolové látky pod záminkou skenování
 • neakceptovatelný stav nezodpovědnosti farmaceutických firem za výrobu a distribuci očkovacích látek a následné zdravotní následky
 • zavádění pochybných druhotných povinností, které mají do budoucna silně omezovat naše, práva, svobody a nezávislost.

Proto jsme se rozhodli v rámci svých sil s tím něco udělat, a podniknout nějaké konkrétní kroky, které by nebyly jen tlacháním a nadáváním na současnou situaci.

Nestojí za námi žádná zájmová skupina, máme pouze upřímný zájem změnit to, co nefunguje a hnát k zodpovědnosti ty, co prosazují nařízení, která ničí naše živobytí, potlačuje naše svobody a práva… a to poženeme k zodpovědnosti i ty, kteří mlčí a jen tiše přihlíží, jak se tohle vše odehrává.

Jeden z našich hlavních požadavků je zřízení parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, která bude mít za úkol prošetřit řadu témat, počínaje opodstatněnosti protopandemických opatření. Celkový seznam našich požadavků najdete v naší PETICI. Odkaz na ni a související dokumenty (společně s podrobným vysvětlením, jak bude fungovat vyšetřovací komise), najdete níže v sekci PETICE.

O NÁS

ABOUT US

Radek Pech

radek.pech@protonmail.com

David Formánek

davidformanek@pm.me

Jsme parta sedmi dobrovolníků a 15 016 podporovatelů Petice 40 BODŮ, kterým není lhostejné to, co se děje v naší zemi, České republice, a po celém světě. Tak jako spousta ostatních, i my jsme na začátku této údajné pandemie nevěděli, co se děje. Ale jak jsme postupně začali shromažďovat informace o tom, co se děje jak u nás, tak i v zahraničí, něco nám nesedělo.

Čím dál více jsme viděli, že naše vláda, vedoucí činitelé a různé instituce vůbec nejednají v zájmu našeho zdraví či ochrany. Co víc, řešení globální pandemie covid-19 dle nás (mimo jiné) vykazuje:

 • charakteristiky ekonomicko-mocenského a globálně politického podvodu
 • naprosto zcestnou a neakceptovatelnou migrační politiku
 • implementaci bezdrátové technologie bez jasné odpovědi dopadů na dlouhodobé zdravotní účinky
 • zvýšený počet letadel přelétajících nad naším územím, vypouštějících aerosolové látky pod záminkou skenování
 • neakceptovatelný stav nezodpovědnosti farmaceutických firem za výrobu a distribuci očkovacích látek a následné zdravotní následky
 • zavádění pochybných druhotných povinností, které mají do budoucna silně omezovat naše, práva, svobody a nezávislost.

Proto jsme se rozhodli v rámci svých sil s tím něco udělat, a podniknout nějaké konkrétní kroky, které by nebyly jen tlacháním a nadáváním na současnou situaci.

Nestojí za námi žádná zájmová skupina, máme pouze upřímný zájem změnit to, co nefunguje a hnát k zodpovědnosti ty, co prosazují nařízení, která ničí naše živobytí, potlačuje naše svobody a práva… a to poženeme k zodpovědnosti i ty, kteří mlčí a jen tiše přihlíží, jak se tohle vše odehrává.

Jeden z našich hlavních požadavků je zřízení parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, která bude mít za úkol prošetřit řadu témat, počínaje opodstatněnosti protopandemických opatření. Celkový seznam našich požadavků najdete v naší PETICI. Odkaz na ni a související dokumenty (společně s podrobným vysvětlením, jak bude fungovat vyšetřovací komise), najdete níže v sekci PETICE.

We are a group of seven volunteers and 15 016 supportes of the Petition 40 POINTS, who are not indifferent to what is happening in our country, the Czech Republic, and around the world. Like many others, we did not know what was going on at the beginning of this alleged pandemic. But as we gradually began to gather information about what was happening both at home and abroad, something did not suit us.

We have seen more and more that our government, leaders and various institutions are not acting in the interests of our health or protection at all. What’s more, according to us (among other things), the solution of the global pandemic covid-19 shows:

 • characteristics of economic-power and global political fraud
 • a completely misguided and unacceptable migration policy
 • implementation of wireless technology without a clear response to the effects on long-term health effects
 • increased number of aircraft flying over our territory, emitting aerosol substances under the pretext of scanning
 • unacceptable state of irresponsibility of pharmaceutical companies for the production and distribution of vaccines and subsequent health consequences
 • the introduction of dubious secondary obligations that are intended to severely restrict our rights, freedoms and independence in the future.

Therefore, we decided to do something about it, and take some concrete steps that would not be just talking and swearing at the current situation.

There is no interest group behind us, we only have a sincere interest in changing what does not work and holding accountable those who enforce regulations that destroy our livelihoods, suppress our freedoms and rights and pursue their own interests and agendas… and we will hold accountable those who are silent and only quietly watch it all happen.

One of our main goals is the establishment of a Parliamentary Investigative Committe THE LIGHTNING BOLT, which will have the task of investigating a number of topics, starting with the justification of anti-pandemic measures. You will find a complete list of our requirements in our PETITION. A link to it and related documents (together with a detailed explanation of how the Investigative Committee will work) can be found in the PETITION section below.

PETICE

Petice za zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK a splnění požadavků

Čtěte prosím v následujícím pořadí

Jako první si projděte pokyny a informace k petici, následně si přečtěte samotnou petici, poté návrh usnesení ke zřízení vyšetřovací komise a jako poslední si stáhněte podpisový arch pro petici.

PS: Aktualizovali petici a návrh usnesení. Nyní jsou ve finální verzi. První verze naleznete v patičce webu.

Předsedové poslaneckých klubů parlamentních stran včetně nezařazených, obdrželi žádost o vyjádření se k podpoře bodů uvedených v „PETICI KULOVÝ BLESK“, ale hlavně také k návrhu „Usnesení Poslanecké sněmovny ČR na zřízení stejnojmenné Parlamentní vyšetřovací komise“.

Co vše bude mít tato vyšetřovací komise za úkol prošetřit, a kdo všechno v ní bude? To vše se dozvíte v dokumentu NÁVRH USNESENÍ.

PETICE

PETITION

Petice za zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK a splnění požadavků

Čtěte prosím v následujícím pořadí

Jako první si projděte pokyny a informace k petici, následně si přečtěte samotnou petici, poté návrh usnesení ke zřízení vyšetřovací komise a jako poslední si stáhněte podpisový arch pro petici.

PS: Aktualizovali jsme petici a návrh usnesení. Nyní jsou ve finální verzi. První verze naleznete v patičce webu.

Předsedové poslaneckých klubů parlamentních stran včetně nezařazených, obdrželi žádost o vyjádření se k podpoře bodů uvedených v „PETICI KULOVÝ BLESK“, ale hlavně také k návrhu „Usnesení Poslanecké sněmovny ČR na zřízení stejnojmenné Parlamentní vyšetřovací komise“.

Co vše bude mít tato vyšetřovací komise za úkol prošetřit,
a kdo všechno v ní bude? To vše se dozvíte v dokumentu NÁVRH USNESENÍ.

Petition for the establishment of the Parliamentary Investigative Committee THE LIGHTNING BOLT and fulfillment of requirements

Please read in the following order

First, review the instructions and information on the petition, then read the petition itself, then the draft resolution to establish the Investigative Committe, and lastly, download the signature sheet for the petition.

PS: We updated the petition and the draft resolution. They are now in the final version. You can find the first version in the footer of the website.

PS: Translation of documents is in progress (donate here to speed up the translation, thank you)

The chairmen of the Parliamentary groups of the Parliamentary parties, including the unclassified ones, received a request for their statement in support of the points set out in the „PETITION THE LIGHTNING BOLT“, but mainly also of the draft „Resolution of the Chamber of Deputies of the Czech Republic to establish the Parliamentary Investigative Committee“.

What will be the task of this Investigative Committee, and who will be in it?
You will find all this in the DRAFT RESOLUTION.

BLESKUJEME

8.11.2020 STYĎTE SE VŠICHNI - Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví a spol.

20.10.2020 ULTIMÁTUM - Otevřený dopis poslancům ČR, vládě a prezidentovi

16.10.2020 MUDr. Čížek vysvětluje, co znamená umřít S COVIDEM nebo NA COVID

14.10.2020 Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví ČR panu Prymulovi

11.10.2020 Dopis poslancům ČR ohledně proti-koronavirových opatření

8.10.2020 Dopis lékařům -
Výzva z první linie

2.10.2020 Dopis vládě a prezidentovi ČR o začátku sběru podpisů k petici KULOVÝ BLESK

28.9.2020 Otevřená výzva k Učené společnosti ČR

Z našeho pohledu velmi důležité čtení. Doporučujeme si nejdříve přečíst obě výzvy Učené společnosti ČR z května a září 2020. Věnujte tomu prosím čas. Naše odpověď je poněkud výživnější, ale záhy pochopíte proč. Budeme rádi, pokud nám dáte svoji zpětnou vazbu.

Pravda, byli jsme trochu peprnější, ale jako laici si to vzhledem k situaci dovolit můžeme. Hezké čtení.

28.9.2020 Výzva poslancům o podpoření zřízení vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK

BLESKUJEME

WE'RE LIGHTNING

8.11.2020 STYĎTE SE VŠICHNI - Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví a spol.

8.11.2020 SHAME ON YOU ALL - Open letter to CZ Health Minister and Comp.

20.10.2020 ULTIMÁTUM - Otevřený dopis poslancům ČR, vládě a prezidentovi

20.10.2020 ULTIMATUM - Open letter to CZ Members of Parliament, CZ Government and CZ President

16.10.2020 MUDr. Čížek vysvětluje, co znamená umřít S COVIDEM nebo NA COVID

16.10.2020 MUDr. Čížek explains what it means to die WITH COVID or FROM COVID

14.10.2020 Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví ČR panu Prymulovi

14.10.2020 Open letter to Czech Health Minister, Mr. Prymula

11.10.2020 Dopis poslancům ČR ohledně proti-koronavirových opatření

11.10.2020 Letter to the Members of the Czech Parliament with regard to coronavirus measures

PS: Translation in progress (donate here to speed up the translation)

8.10.2020 Dopis lékařům -
Výzva z první linie

8.10.2020 Letter to doctors - Invitation from the front lines

PS: Translation in progress (donate here to speed up the translation)

2.10.2020 Dopis vládě a prezidentovi ČR o začátku sběru podpisů k Petici KULOVÝ BLESK

2.10.2020 Letter to the Government and President of CZ about the start of collecting signatures for the Petition THE LIGHTNING BOLT

28.9.2020 Otevřená výzva
k Učené společnosti ČR

28.9.2020 Public appeal towards The Learned Society of CR

Z našeho pohledu velmi důležité čtení. Doporučujeme si nejdříve přečíst obě výzvy Učené společnosti ČR z května a září 2020. Věnujte tomu prosím čas. Naše odpověď je poněkud výživnější, ale záhy pochopíte proč. Budeme rádi, pokud nám dáte svoji zpětnou vazbu.

Pravda, byli jsme trochu peprnější, ale jako laici si to vzhledem k situaci dovolit můžeme. Hezké čtení.

From our point of view this is a very important read. First we recommend you to read both appeals of The Learned Society of the Czech Republic from May and September 2020. Please, give it your time. Our answer is rather juicy, but soon you will understand why. We will appreciate your feedback.

True, we were quite bold, but as laymen, given the situation, we can afford it. Have a nice read.

28.9.2020 Výzva poslancům o podpoření zřízení vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK

28.9.2020 Appeal to CZ Members of Parliament about support of the establishment of the Investigative Committee THE LIGHTNING BOLT

PS: Translation in progress (donate here to speed up the translation)

OSTATNÍ

Temná strana roušek

OSTATNÍ

OTHER

Temná strana roušek

The dark side of face masks

Máte také nějaké fotky ukazující vliv nošení roušek? Pošlete nám je.

Do you have some photos of how wearing face masks impacted you? Send them to us.

Nepříjemné Testování na COVID-19 a jiné pomocí tyčinky do nosu

Uncomfortable testing for COVID-19 and other with nose swabs

Geoinženýrství

Ukázka letadel vypuštějící aerosoly

Ukázka letadel vypouštějící chemické aerosoly

Demonstration of planes releasing chemical aerosols

(Visited 25 955 times, 106 visits today)