Zásadní videa o tematice COVID-19

Reiner Fuellmich - Zločiny proti lidskosti [SESTŘIH TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO]

Dr. David Martin & Reiner Fuellmich: Žádný nový koronavirus tu není

Dr. David Martin o předem naplánované covid pandemii, patentech a „vakcínách”

Bývalá pracovnice Pfizeru potvrzuje, že covid „vakcíny” obsahují toxickou látku

Dr. Sucharit Bhakdi - Vysvětlení, proč celý vakcinační narativ je u konce

Dr. Michael Palmer - Farmakokinetika a toxicita mRNA „vakcín”

O NÁS

Radek Pech

David Formánek

Jsme parta sedmi dobrovolníků a 15 016 podporovatelů Petice 40 BODŮ, kterým není lhostejné to, co se dějí v naší zemi, České republice, a po celém světě. Tak jako spousta ostatních, i my jsme na začátku této údajné pandemie nevěděli, co se děje. Ale jak jsme postupně začali shromažďovat informace o tom, co se děje jak u nás, tak i v zahraničí, něco nám nesedělo.

Čím dál více jsme viděli, že naše vláda, vedoucí činitelé a různé instituce vůbec nejednají v zájmu našeho zdraví či ochrany.

Co víc, řešení globální pandemie covid-19 dle nás (mimo jiné) vykazuje:

 • charakteristiky ekonomicko-mocenského a globálně politického podvodu
 • naprosto zcestnou a neakceptovatelnou migrační politiku
 • implementaci bezdrátové technologie bez jasné odpovědi dopadů na dlouhodobé zdravotní účinky
 • zvýšený počet letadel přelétajících nad naším územím, vypouštějících aerosolové látky pod záminkou skenování
 • neakceptovatelný stav nezodpovědnosti farmaceutických firem za výrobu a distribuci očkovacích látek a následné zdravotní následky
 • zavádění pochybných druhotných povinností, které mají do budoucna silně omezovat naše, práva, svobody a nezávislost.

Proto jsme se rozhodli v rámci svých sil s tím něco udělat, a podniknout nějaké konkrétní kroky, které by nebyly jen tlacháním a nadáváním na současnou situaci.

Nestojí za námi žádná zájmová skupina, máme pouze upřímný zájem změnit to, co nefunguje a hnát k zodpovědnosti ty, co prosazují nařízení, která ničí naše živobytí, potlačuje naše svobody a práva… a to poženeme k zodpovědnosti i ty, kteří mlčí a jen tiše přihlíží, jak se tohle vše odehrává.

Jeden z našich hlavních požadavků je zřízení parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, která bude mít za úkol prošetřit řadu témat, počínaje opodstatněnosti protopandemických opatření. Celkový seznam našich požadavků najdete v naší PETICI. Odkaz na ni a související dokumenty (společně s podrobným vysvětlením, jak bude fungovat vyšetřovací komise), najdete níže v sekci PETICE.

O NÁS

ABOUT US

Radek Pech

David Formánek

Jsme parta sedmi dobrovolníků a 16 431 podporovatelů Petice 40 BODŮ, kterým není lhostejné to, co se děje v naší zemi, České republice, a po celém světě. Tak jako spousta ostatních, i my jsme na začátku této údajné pandemie nevěděli, co se děje. Ale jak jsme postupně začali shromažďovat informace o tom, co se děje jak u nás, tak i v zahraničí, něco nám nesedělo.

Čím dál více jsme viděli, že naše vláda, vedoucí činitelé a různé instituce vůbec nejednají v zájmu našeho zdraví či ochrany. Co víc, řešení globální pandemie covid-19 dle nás (mimo jiné) vykazuje:

 • charakteristiky ekonomicko-mocenského a globálně politického podvodu
 • naprosto zcestnou a neakceptovatelnou migrační politiku
 • implementaci bezdrátové technologie bez jasné odpovědi dopadů na dlouhodobé zdravotní účinky
 • zvýšený počet letadel přelétajících nad naším územím, vypouštějících aerosolové látky pod záminkou skenování
 • neakceptovatelný stav nezodpovědnosti farmaceutických firem za výrobu a distribuci očkovacích látek a následné zdravotní následky
 • zavádění pochybných druhotných povinností, které mají do budoucna silně omezovat naše, práva, svobody a nezávislost.

Proto jsme se rozhodli v rámci svých sil s tím něco udělat, a podniknout nějaké konkrétní kroky, které by nebyly jen tlacháním a nadáváním na současnou situaci.

Nestojí za námi žádná zájmová skupina, máme pouze upřímný zájem změnit to, co nefunguje a hnát k zodpovědnosti ty, co prosazují nařízení, která ničí naše živobytí, potlačuje naše svobody a práva… a to poženeme k zodpovědnosti i ty, kteří mlčí a jen tiše přihlíží, jak se tohle vše odehrává.

Jeden z našich hlavních požadavků je zřízení parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, která bude mít za úkol prošetřit řadu témat, počínaje opodstatněnosti protipandemických opatření. Celkový seznam našich požadavků najdete v naší PETICI. Odkaz na ni a související dokumenty (společně s podrobným vysvětlením, jak bude fungovat vyšetřovací komise), najdete níže v sekci PETICE.

We are a group of seven volunteers and 16 431 supportes of the Petition 40 POINTS, who are not indifferent to what is happening in our country, the Czech Republic, and around the world. Like many others, we did not know what was going on at the beginning of this alleged pandemic. But as we gradually began to gather information about what was happening both at home and abroad, something did not suit us.

We have seen more and more that our government, leaders and various institutions are not acting in the interests of our health or protection at all. What’s more, according to us (among other things), the solution of the global pandemic covid-19 shows:

 • characteristics of economic-power and global political fraud
 • a completely misguided and unacceptable migration policy
 • implementation of wireless technology without a clear response to the effects on long-term health effects
 • increased number of aircraft flying over our territory, emitting aerosol substances under the pretext of scanning
 • unacceptable state of irresponsibility of pharmaceutical companies for the production and distribution of vaccines and subsequent health consequences
 • the introduction of dubious secondary obligations that are intended to severely restrict our rights, freedoms and independence in the future.

Therefore, we decided to do something about it, and take some concrete steps that would not be just talking and swearing at the current situation.

There is no interest group behind us, we only have a sincere interest in changing what does not work and holding accountable those who enforce regulations that destroy our livelihoods, suppress our freedoms and rights and pursue their own interests and agendas… and we will hold accountable those who are silent and only quietly watch it all happen.

One of our main goals is the establishment of a Parliamentary Investigative Committe THE LIGHTNING BOLT, which will have the task of investigating a number of topics, starting with the justification of anti-pandemic measures. You will find a complete list of our requirements in our PETITION. A link to it and related documents (together with a detailed explanation of how the Investigative Committee will work) can be found in the PETITION section below.