Žádost adresovaná České lékařské komoře k získání odpovědí týkající se covidu, očkování a léčby (podle zákona č. 106)

Žádost v PDF najdete zde

Česká lékařská komora

Drahobejlova 1019/27

190 00 Praha 9

Praha, dne 25.11.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane prezidente ČLK,

Vážený pane viceprezidente ČLK,

Vážené představenstvo ČLK,

Vážená čestná rado ČLK,

Vážená revizní komise ČLK,

Vážená etická komise ČLK,

Vážená vědecká rado ČLK,

Vážené okresní sdružení ČLK,

Vážené lékařky a vážení lékaři,

již téměř rok probíhá „dobrovolné“ očkování populace ČR podmínečně schválenými vakcínami proti Covid-19. V příbalových letácích vakcín je vysloveně napsáno „Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.“

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 1. Z veřejně dostupných zdrojů jsme nalezli pouze tyto „Doporučené postupy, stanoviska a další odkazy ČLK“ s ohledem na léčebné postupy / protokoly:

https://www.lkcr.cz/koronavirus-doporucene-postupy-449.html

https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/

Z oblasti prevence se pak jedná zejména o tento postup Vámi deklarované prevence:

 • distanční režim
 • hygiena rukou
 • respirační etiketa
 • úklid a větrání
 • roušky (opět, pokud se osoby v sociálních zařízeních pohybují ve stejnorodé skupině osob, není potřeba je omezovat rouškami, jejichž dlouhodobý dopad na psychiku a zdraví – zanešení plicního stromu zcela běžnými bakteriemi
  a stafylokoky má spíše negativní než pozitivní ochranný účinek).
 • izolace, pokud je pozitivní test či příznaky
  • ústenka i na izolaci, pokud ji pacient „toleruje“ (takové pravidlo, kdy je pacient v izolaci, nebo na pokoji s ostatními stejně infekčními pacienty považujeme z hlediska řádné péče o veřejné zdraví a zdraví člověka za neakceptovatelné)

Z oblasti včasné „domácí léčby – tj. již s příznaky onemocnění v domácí karanténně“ jsme bohužel nenašli Váš jediný léčebný protokol či informaci, tak abychom jej mohli sumarizovat, a případně okomentovat.

Vypracovala tedy ČLK protokol pro praktické lékaře a pediatry s cílem:

 1. jak provádět skutečnou prevenci? Zejména zvyšováním dávek vitaminu C, vitamínu D, doplňováním zinku, a dalších opatření, a to zejména u všech rizikových kategorií.
 2. jak provádět včasné léčení lidí s příznaky onemocnění Covid-19 v domácím prostředí s cílem snížit počet hospitalizací v nemocnicích? Jaké protokoly pro tyto případy ČLK vypracovala? Nenašli jsme je, a pacienti si stěžují, že jim nejsou předepisovány žádné podpůrné léky pro zvýšení imunity, pro zamezení šíření virové infekce v těle tak, aby se onemocnění podchytilo u pacienta v počátečním stádiu. Zdravotní personál si pak stěžuje, že se do nemocnic dostávají k hospitalizacím těžké průběhy právě díky zanedbání „včasné domácí léčby“!
 3. Provedla ČLK diskuzi s širokou lékařskou obcí o účinnosti prevence ve formě roušek, testování, rozestupů a dezinfikování rukou? Jaký byl výsledek této diskuse? Žádáme doložení, jakými studiemi bylo prokázáno, že tyto metody nezpůsobují nežádoucí účinky ať krátkodobé tak dlouhodobé.
 4. Požádala ČLK prokazatelně MZ ČR a SÚKL, aby byly z principu předběžné opatrnosti
  u očkování experimentálními na lidech dlouhodobě netestovanými látkami:
 5. evidovány všechny nežádoucí účinky jako nežádoucí účinky vakcín, dokud nebude prokázáno jinak? Pokud nepožádala, tak proč NE?
 6. zpoplatněn administrativní výkon evidence těchto úkonů hlášení nežádoucích účinků v rámci úhrad za poskytování lékařské péče? Pokud nepožádala, tak proč NE?
 7. Vyžádala si ČLK přesné složení vakcín? ČLK by měla znát všechny látky obsažené ve vakcínách, aby mohla lékařům poskytnout protokoly pro léčení alergických reakcí na konkrétní látky obsažené ve vakcínách, a zajistit tak nejen informovaný souhlas, bez kterého nelze hovořit o dobrovolném očkování, stejně tak musí zajistit schopnost lékařů umět posoudit možné kontraindikace, i když neposoudí zdaleka zcela všechny. Farmaceutické společnosti nevyvinuly tyto vakcíny za své peníze formou investic, ale za peníze daňových poplatníků, na jejichž vývoji se finančně podílel v zásadě každý občan státu, který v rámci EU Pledge konference na vývoj těchto vakcín přispěl.
 8. Vyhodnocuje si ČLK sama pro sebe data a svá rozhodnutí od SÚKL či ÚZIS prokazující účinnost vakcín proti Covid-19? Kolik procent lidí onemocnělo s příznaky Covid-19:
  • plně očkovaných,
  • částečně očkovaných (tj. občan obdržel jakoukoli dávku vakcíny bez ohledu na dobu jejího působení v těle) a
  • zcela neočkovaných (ani jedna dávka)

a kolik jich z toho bylo:

 • hospitalizováno s příznaky Covid-19, či
 • zemřelo s příznaky Covid-19?
 1. Kontroluje ČLK transparentnost evidence očkovaných ve statistikách? Jakým způsobem? Nedochází k vedení očkovaných jako neočkovaných do doby nástupu účinnosti vakcín? To by totiž evidenci nežádoucích účinků v rámci jejich sledování zvláště pak u těchto zcela experimentálních látek výrazně zkreslilo.
 2. Má ČLK nastavený nějaký mechanismus (počet mrtvých, či počet zdravotně vážně poškozených lidí), který by vedl z principu předběžné opatrnosti k zastavení očkování české populace? Jaký mechanismus to je, a pokud neexistuje, proč takový nemáte?
 3. Ustanovila ČLK konzilium lékařů ze všech lékařských oborů, aby vyhodnocovala nahlášená podezření a vyvozovala z nich závěry pro další postupy praktických
  i odborných lékařů?
 4. Jakým způsobem ČLK s hlášeními nežádoucích účinků nakládá? Vyhodnocuje průběžně poměr rizik a benefitů jednotlivých vakcín? Informuje lékaře a pacienty v zájmu zachování informovaného souhlasu bezodkladně a průkazně o těchto výsledcích?
 5. Vypracovala již ČLK po několika měsících očkování lékařské protokoly k léčení jednotlivých nežádoucích účinků uvedených v příbalovém letáku, aby lékaři věděli, jak těmto pacientům pomoci? Vzhledem k tomu, že se jedná o očkování ve stádiu klinické studie, jakým způsobem jsou očkovaní lidé následně sledováni, kontrolováni včetně následných laboratorních odběrů a pozorování, tak jak by tomu v řádně vedené klinické studii mělo být? Na jaké finanční kompenzace a úlevy mají takoví lidé nárok?
 6. Jak spolupracuje ČLK se SÚKL, UZIS a MZČR v oblasti analýzy nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalových letácích? O jaké nežádoucí účinky se jedná a jak s těmito informacemi dále nakládáte?
 7. Analyzujete data týkající se pitev PCR-pozitivních u zemřelých a pitev u zemřelých s jednou a více dávkami očkování proti COVID-19 (bez časového omezení od doby aplikace očkování)? Pokud ne, uveďte prosím důvody proč NE.
 8. pro úmrtí s PCR pozitivitou uveďte
  1. Kolik úmrtí s PCR pozitivitou od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci?
  2. Kolik pitev s PCR pozitivitou od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci a s jakým výsledkem?
 9. pro úmrtí nastalá po aplikaci očkovací látky (rozhodné datum je datum první aplikace)
  1. Kolik úmrtí nastalých po aplikaci, a to i jen jedné dávky očkovací látky (upozorňujeme, že se nemusí jednat o příčinu úmrtí na očkování) od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci?
  2. Jaké příčiny a jejich počty se vztahují k úmrtím po aplikaci i jen jedné dávky očkovací látky (upozorňujeme, že se nemusí jednat o příčinu úmrtí na očkování) od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci?
  3. Kolik pitev vztahujících se k úmrtím po aplikaci i jen jedné dávky očkovací látky (upozorňujeme, že se nemusí jednat o příčinu úmrtí na očkování) od března 2020 do dnešní doby máte v evidenci a s jakým výsledkem?
 10. Zakázal nebo nedoporučil nějaký úřad či nějaké nařízení či zákon provádění pitev? Jaký úřad / Jaké nařízení / zákon?
 11. Považujete pitvu za fundamentální nástroj EBM?
 12. Protestuje či protestovala ČLK proti případnému neprovádění pitev, a to zejména u
  • všech příjemců jakékoli dávky experimentální vakcíny COVID-19
  • lidí s podezřením na úmrtí v souvislosti s COVID infekcí

Odvoláváme se zejména na fakt, že se očkuje experimentální a dlouhodobě na lidech netestovanou látkou. Pitvy podle nás vždy byly, jsou a budou základním nástrojem „evidence based medicine“, a zcela logicky by mohly odhalit skryté nežádoucí účinky vakcín, stejně tak jako daleko efektivnější postup v rámci léčby onemocnění COVID-19.

 1. Co konkrétně vedlo Vašeho prezidenta ČLK ke změně postoje, kdy v roce 2009 plameně hovořil o tom, že lékaři nejsou pokusní králíci, a dnes mu tento „experimentální pokus“ vůbec nevadí?

Je v nejvyšším zájmu ČLK a lékařů pod touto institucí sdružených, aby společně odhalovali, evidovali a patřičně včas reagovali na nežádoucí účinky vakcín, protože je zejména ve Vašem zájmu, zájmu Vašich rodin a přátel, udržet si nezpochybnitelnou důvěru všech občanů. Občané musí věřit tomu, že jednáte opravdu v zájmu jejich zdraví, a nikoliv jen pro své vlastní finanční ohodnocení či prospěch. Upozorňujeme Vás, že pokud dojde k prudkému, nekontrolovatelnému nárůstu nežádoucích účinků po očkování, a lidé pochopí spojitost svých potíží s vakcínami, jejich hněv se neobrátí proti farmaceutickým firmám, či vládě, ale v první řadě proti Vám – lékařům.

Poskytnuté informace mi prosím zašlete zprávou na výše uvedenou odesílací adresu datové schránky a to v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu.

V Praze dne 25.11.2021

Radek PECH, nar. 07.05.1974

Za Iniciativu Kulový Blesk dále také David FORMÁNEK, Mgr. Milena MÍČOVÁ

PS: PROSÍME, přidejte se k lékařům, kteří se nebojí mít pochybnosti, kteří se nebojí varovat před syndromem kolektivního myšlení a vyzvat odpovědné orgány k uplatňování principu předběžné opatrnosti. Důkazů pro uplatnění těchto principů je již více než dost.

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *