ULTIMÁTUM – Otevřený dopis poslancům ČR, vládě a prezidentovi

V Praze dne 20.10.2020

Vážení vědomí občané, (tedy Vy, co již víte)

Vážení nevědomí občané, (tedy Vy, co ještě nevíte)

Vážená odborná & nezkorumpovaná veřejnosti,

Vážení novináři a mediální pracovníci,

Vážení poslanci a vážené poslankyně Parlamentu ČR, (ještě zatím)

Soudruzi a členové vlády soudruha Andreje Babiše,

Soudruhu Hamáčku,

Soudruhu plk. Prymulo,

Soudruhu Zemane,

těm z Vás, kteří již víte, nebo máte alespoň tušení co špatného se děje, děkujeme z celého srdce za podporu, věřte, že jste na správné straně.

Vám, co víte, a zcela vědomě pro peníze, a jiné další výhody škodíte nám všem ostatním, sdělujeme, že pravda je jako lev a nenechá se umlčet. Jestli si opravdu myslíte, že se nic hrozného neděje a budete jen do budoucna se svou rodinou profitovat, šeredně se mýlíte. Ti, kteří Vám slíbili výhody a lepší život, se naopak postarají o to, až bude dílo dokonáno, aby neměli svědky, kteří toho ví moc, a mohli by je ohrožovat, či by museli být někomu dlouhodobě zavázáni.

Těm z Vás, kteří ještě netušíte, a myslíte si, že vše, o co se opíráme je naprosto absurdní, tak Vás prosíme jen o jediné. Zjišťujte si sami informace, diskutujte nad fakty s ostatními, není mnoho času a jediná možnost, kdy se celému plánu globalistů postavit na odpor, je právě teď. Toto video je snad více než výmluvné, věnujte mu prosím čas.

Pokud se někomu z Vás ostatních nelíbí, že Vás oslovujeme „soudruhu,“ doporučíme Vám, abyste se na příště podle tohoto oslovení ve své veřejné funkci, do které jsme Vás nominovali nechovali. V tomto kontextu je toto oslovení míněno výslovně jako oslovení člověka podporujícího či zavádějícího totalitní praktiky a režim. Máme výhrady i k polistopadovému vývoji i k samotnému průběhu polistopadového uspořádání, ale máme již dost Vašeho lhaní, klientelismu a protekcionismu.

Pokud se Vám soudruhu Prezidente nelíbí, že jste v oslovení až na posledním místě, chovejte se podle toho, abychom Vás mohli oslovovat jako jednoho z prvních. Funkcí si svoji autoritu u Čechů nikdo nikdy nezasloužil. Nezapomeňte, že jste jenom obyčejný člověk, kterému část občanů ve volbách nadpoloviční většinou této části občanů dala nejen svůj hlas, ale hlavně také důvěru. Pro občany ČR toho v dnešní nelehké době opravdu moc neděláte. Exprezident pan Václav Klaus, ač je, jakkoliv kontroverzní osobou, toho zatím udělal v této době a s ohledem na nebezpečí globalismu daleko více. Věřte, že máte ještě hodně co dohánět.

Již po několikáté se na Vás politické špičky a elity obracíme v zastoupení všech občanů ČR žijících jak v ČR, tak i kdekoliv po světě, kteří nesouhlasí s postupem vlády ČR a jejími opatřeními při řešení korona-virové krize. Stejně tak se na Vás obracíme i jménem všech takových občanů z jiných států EU, anebo občanů ze třetích zemí, kteří v ČR dlouhodobě pobývají, či zde pobývají zatím jen krátkodobě, avšak za účelem dlouhodobého pobytu.

Stejně tak se na Vás obracíme i jménem těch občanů ČR, kteří jsou díky nepravdivým prohlášením nejvyšších ústavních činitelů ČR, členů vlády ČR, jednotlivých politiků, a také díky názorům mediálně prezentovaných odborníků, silně dezinformováni a strašeni velice infekčním onemocněním, které podle všech našich dosavadních poznatků, není zase až tak infekční a smrtící, jak je nám stále prezentováno. Tito občané jsou tak nevědomě a silně ovlivněni globální dezinformační kampaní v masmédiích, ve které mají po léta vybudovanou důvěru. Čelní představitele exekutivní moci, spolu s mediálně uznávanými odborníky na řešení, navrhování a prosazování neúměrných proti korona-virových opatření, podezříváme:

 • ze zneužití pravomocí veřejného činitele
 • ze střetu zájmu z důvodu ekonomického profitu či benefitu, byť jen přislíbeného
 • ze střetu zájmu v rovině trestně právní z důvodu odpovědnosti za způsobené ekonomické škody
 • ze střetu zájmu v rovině trestně právní z důvodu odpovědnosti za dopady na lidské životy, zejména za úmrtí v přímé souvislosti se způsobenými ekonomickými škodami či neustálým mediálním strašením

Podle našeho názoru, prováděná opatření jsou doprovázena typickými znaky totalitního režimu a zvůle, které nemají od dob sametové revoluce obdoby. Mezi ně patří zejména:

 • cenzura
 • samozvané & skupinami s ekonomickými zájmy placené tzv. „fact-checkování“ ověřování faktů
 • zastrašování a veřejné zesměšňování odborníků, či veřejně známých osob s jiným názorem, na prosazovaná či již vládou realizovaná opatření
 • velmi nevyvážené a neobjektivní zpravodajství ve veřejnoprávních médiích (zde alespoň s potěšením konstatujeme, že některé diskuzní pořady ve veřejnoprávní televizi již dávají slabší signál závanu normálnosti, otevřenosti a prostoru pro diskuzi. Děkujeme všem takovým moderátorům za odvahu.)
 • vynucování si v této době již zcela neopodstatněných omezení a restrikcí
 • uzavírání škol pro každodenní docházku a testování bezpříznakových osob, a to i lékařů a zdravotníků, což ve svém konečném důsledku naopak svými dopady zcela prokazatelně zatěžuje zdravotní systém
  • nepřítomností zdravotního personálu, který se musí doma věnovat dětem
  • testováním bezpříznakových osob, a to i lékařů a zdravotníků, kteří s falešně pozitivním testem odesíláte do karantény, a naopak někdy osoby s falešně negativním zase zpět mezi lidi
 • omezování podnikatelských aktivit, a je jedno jestli tomu říkáte volnočasové aktivity, protože i tyto slouží k obživě rodin jejich provozovatelů a zaměstnanců
 • prohibice na veřejnosti
 • zcela účelová manipulace s daty a statistikami

Dáváme tímto následující U L T I M Á T U M všem námi zvoleným zástupcům, což jste Vy všichni politici v exekutivních funkcích bez výjimky:

 • roušky budou všude neprodleně vyžadovány jen formou doporučení
 • nebudou žádné omezení funkčnosti škol, nemocnic a podnikatelských aktivit
 • do 31.10.2020 PS ČR přijme NAVRHOVANÉ USNESENÍ na zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK
 • bez prodlení vláda splní všechny ostatní požadavky uvedené v písemné PETICI, pro které v současnosti probíhá sběr podpisů u občanů ČR, jako projev dobré vůle a ochoty nechat prošetřit současný stav

Nesplněním těchto požadavků do 31.10.2020 způsobíte:

 • okamžité ustanovení mimoparlamentní občanské vyšetřovací komise
 • okamžité zřízení ozbrojených složek národní domobrany
 • další neprodlené kroky vyplývající z výsledků šetření občanské vyšetřovací komise

a to z výše uvedených důvodů, a zejména také jako:

 • odpověď na zcela neprofesionální a účelový zásah soudruha Hamáčka týkající se poklidné a ohlášené demonstrace, organizovaným provokováním a nastartováním nepokojů přímo z řad samotných policistů jak v civilu, tak i těch v uniformách, a to zejména zamezením pokojného odchodu demonstrantů z demonstrace, kdy pokojný odchod byl demonstrantům Policií ČR na pokyn soudruha Hamáčka znemožněn.
  • NEMÁTE PRÁVO, soudruhu HAMÁČKU, jakkoliv omezovat právo na protest – STYĎTE SE!
  • požadavky, které Občanské Hnutí HON v souvislosti s pořádáním demonstrace obdrželo, byly v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod. Ta má podle nás vyšší právní sílu než samotná opatření vyhlášená vládou ČR, a to i pokud jsou vyhlášená v době nouzového stavu.
  • stejně tak jsou tato opatření vzhledem k charakteru a povaze takové akce ve veřejném prostoru naprosto nerealizovatelná. Jedná se o projev svobodné vůle každého občana ČR a o možnost vyjádření odporu s realizovanými vládními opatřeními. Požadavky na omezení jen určitého počtu demonstrujících tak jsou ze své podstaty zcela nesmyslné a v konečném důsledku i neplatné, stejně tak jako požadavky na dodržování nošení roušek, proti kterým se také protestuje.
  • soudruha Hamáčka, bychom rádi upozornili na to, že není účastníkem správního řízení ve věci povolení či nepovolení takovéto demonstrace, a pokud je demonstrace poklidná, je nezákonné, aby vydával příkazy správním orgánům, jakým způsobem mají kohokoli, z malicherných a protiústavních důvodů, potrestat, protože se soudruhovi Hamáčkovi něco nelíbí.
  • jedná se o jednoznačné zneužití pravomoci veřejného činitele, soudruh Hamáček napáchal v České republice tento rok již tolik škod, že jej tímto vyzýváme k demisi. Doufáme, že tentokrát řítící se vlak na něj v protisměru opravdu uvidí, protože ho jinak bez milosti přejede.
  • volby do krajských zastupitelstev jasně prokázali, že jako stranický lídr ČSSD selhal, a totálně selhal i v očích naší části vědomé veřejnosti, která si uvědomuje, jakou totalitní zvůli České republice soudruh Hamáček po kapkách ordinuje, a to i prostřednictvím bezprecedentních návrhů úprav Ústavních zákonů v otázkách bezpečnosti a mnoha dalších.
 • odpověď na neustálé strašení soudruha plk. Prymuly vysoce infekční nemocí a totálním lock-downem, kdy samotná WHO, CDC a další světoví odborníci již dávno oznamují, že virus není tak infekční ani z pohledu úmrtnosti nebezpečný, že roušky jsou neúčinné, a naopak že způsobují při jejich dlouhodobém nošení řadu dalších onemocnění, snižování imunity spolu se stresem, větší náchylností ke koronavirovým onemocněním. Usazují se v nich totiž nezdravé mikroorganismy, které tak člověk vdechuje zpátky do plic. Ostatně svého času, když se v roce 2009 v Česku objevila prasečí chřipka – obdobně mluvil i tehdejší epidemiolog a dnešní ministr zdravotnictví soudruh plk. Prymula. Nemluvě o neúčinnosti a totální neprůkaznosti PCR testů, které nikdy neměli být použité jako diagnostická zařízení.
  • při PCR testování se tzv. množí odebraný vzorek, a to více cykly, než by tomu mělo být a hledají se v něm určité sekvence DNA
  • jednou z hledaných sekvencí je sekvence, kterou má každý Homo Sapiens na 8. chromozomu
  • pozitivní výsledek předraženého PCR testu neříká vůbec nic, o onemocnění člověka nemocí COVID19
  • pozitivní výsledek PCR testu neprokazuje nakažlivost
  • pozitivní výsledek PCR testu neprokazuje příčinu úmrtí na nemoc COVID19
  • PCR test nedokáže rozlišit mezi aktivním a neaktivním virem, je to jen jeden pomocný nástroj v rámci diferenciální diagnostiky
  • PCR testy na COVID19 byly nakupovány a logisticky distribuovány již v letech 2017-2019
  • zde jsou odkazy na patenty, nákupy, včetně video zálohy
  • ve světě existuje s ohledem na koronavirus již tolik nových informací, které zcela ignorujete – soudruhu plk. PRYMULO – STYĎTE SE!
  • již několikrát jsme sdělovali, že k Vaší osobě nemáme důvěru opětovně Vás vyzýváme k demisi, a to vzhledem k četným střetům zájmů

Dávno je nám jasné, že v tomto celém globálním příběhu nejde vůbec o naše zdraví, bezpečnost a už rozhodně ne o naši lepší budoucnost.

Nesporným důkazem je analýza statistických dat z Evropy ohledně šíření koronaviru a jeho srovnání s běžnou chřipkou v rámci tzv. první „vlny“. S vědomím toho, že dnes „fact-check“ organizace přichází s tzv. „fact-checkováním“ naprosto čehokoli na co si jen vzpomenete, protože dnes prohlašování něčeho za pravdu nebo polopravdu je opravdu jen otázkou toho, jestli je samotná informace poplatná vládní komerční komunistické propagandě či nikoliv. Tato komerční komunistická propaganda totiž zajišťuje pouze následující:

 • pohádkové výdělky firem a nemocnic provozujících testování, a to v době, kdy se dělají opatření, která DRAKONICKY omezují chod ekonomiky a podle představitelů vlády, je tento virus navíc potřeba plošně testovat i u bezpříznakových osob
 • virus je tak nebezpečný a infekční, že rodinám vlétne nejen do nosu, ale hlavně bez možné nákazy vlétne rodinám i ostatním občanům pořádně do peněženek (4členná rodina si za PCR test jako samoplátce zaplatí 7.000 Kč, za test do druhého dne pak úctyhodných 30.000 Kč, za oficiální certifikát si připlatí navíc dalších 4x 550 Kč = 2.200 Kč, a pokud by taková rodina nechtěla s dětmi čekat půl dne v chladném či deštivém počasí s možností infekce v samotné frontě na test, tak za přednostní odběr tzv. Fast Track si připlatí ještě zanedbatelných 4x 1.500 Kč = 6.000 Kč)
 • ponecháme raději bez komentáře, jak si komerční komunistická vláda vůbec dovoluje požadovat v případě takové globální pandemie, a to u doslova životu ohrožujícího a infekčního viru, po svých občanech jakékoli peníze, za navíc naprosto nic neříkající test, jehož výsledek jen dále tupě ničí naši ekonomiku, zatímco tato vláda úspěšně a bezostyšně pod záminkou ochrany našeho zdraví ničí naše peněženky, budoucnost a také peněženky našich dětí.
 • WHO ve svém nedávném prohlášení upozorňuje vlády celého světa na nesmyslnost opatření typu ekonomického LOCK-DOWNU a na jeho katastrofální důsledky na ekonomiku a následný život občanů.
 • a protože virus je tady s námi již napořád, a za dezinfekce a jednorázové roušky taková rodina utratí v průměru měsíčně (4 lidé x 5 jednorázových roušek denně x 30 dní x 25 Kč za roušku =) 15.000 Kč plus dalších 1.000 Kč za dezinfekci, a to při předpokladu, že by měla rodina zcela logicky dodržovat tyto nejpřísnější ze všech kruto-přísných hygienických pravidel, s ohledem na tak zákeřný a zabijácký infekční virus. A to navíc rouškou, která je stejně před infekcí vůbec neochrání, protože je to pro případný vir stejné, jako byste si dali na ústa rybářskou síť. Výsledek? Přiotrávené děti, častým používáním tzv. COVIDOVICE (dezinfekce) na ruce, zároveň také přidušené děti, ale i lidé, a to logickým zpětným dýcháním zvýšeného obsahu CO2 a dalších choroboplodných zárodků, snížení imunity na minimum a ulehčení faktické nákazy jakýmkoliv korona virem. Bravo, soudruhu ministře zdravotnictví, bravo!
 • Gréta by s ohledem na zvýšené CO2 a devastující účinky igelitových pytlíků na přírodu a ekosystém, jisto jistě doporučila ještě igelitové pytlíky na ruce a nohy, a pokud je problém že se vir šíří nebezpečně aerosolem ve vzduchu, mohli bychom se ještě v pláštěnkách začít všichni plazit po zemi. Co myslíte?!

Požadujeme okamžité zřízení parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, a to plně v souladu s NÁVRHEM USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR, který Vám byl již zaslán dne 28.09.2020

Dnes již se 100 % a absolutní jistotou můžeme tvrdit, že se jedná o zcela úmyslně a uměle vyvolanou globální krizi masivně podporovanou mainstreamovými masmédii a skoro všemi politiky napříč celým světem. Vážíme si prohlášení prezidenta Lukašenka, který našel odvahu a veřejně odhalil praktiky WHO. Naprosto odsuzujeme aktivity slovenské prezidentky Čaputové, předsedy slovenské vlády Matoviče. I v ČR působí společnost IPSOS MORI, sídlící ve Slovanském domě, poskytující podporu a poradenství v koronavirovém šílenství. V Anglii dokonce tato společnost zajišťuje PCR testování. Požadujeme okamžité prošetření této společnosti, absolutně nechápeme, jak je vůbec možné, zaregistrovat společnost, která ve svém názvu nese informaci „ONI ZEMŘOU“ a tato je ještě tak rozsáhle angažována v koronavirových aktivitách a PCR testech.

Důrazně Vás upozorňujeme na tuto přednášku, zejména pak její část od 37. minuty, abyste si všichni uvědomili, v jakém možném ohrožení našich národních zájmů, suverenity a životů se možná právě teď nacházíme. Překlad se pokusíme zajistit co nejdříve, najdete jej o něco později na webových stránkách všech podepisujících se uskupení a individuálních osob. Nezapomeňte, že si lze zapnout automatický překlad titulků na youtube, ten již dnes pracuje skoro s 95 % správností.

Odbornou a nezkorumpovanou veřejnost tímto vyzýváme ke spolupráci v odhalování pochybení a jednotlivých selhání při řešení koronavirové krize, a pro řešení otázek všech témat v rámci působnosti komise. Rámec působnosti občanské vyšetřovací komise pak bude neomezen a tato komise bude moci pošetřit jakýkoli podnět občanů ČR, týkající se korupce a úkonů celého vládnoucího období vlády Andreje Babiše.

Veřejnoprávní média a komerční média, zvažte důsledky svého klientelismu ve vztahu k farmaceutickým korporacím, politické reprezentaci a dejte raději přednost nezávislému zpravodajství a pravdivému šíření informací. Jedná se o budoucnost nás všech, a zde se klientelismus prosazovat nesmí a nemůže. Jedině jednohlasným přeběhnutím na správnou stranu pravdy dokážeme společně zlomit to, kam nás všechny jistojistě politické elity tlačí. Až si to v pozdějších fázích uvědomíme úplně všichni, bude již dozajista pozdě.

Policejní složky, záchranné složky, bezpečnostní složky státu a složky vojenské obrany tímto vyzýváme k součinnosti, a pokud máte pochybnosti o nařízeních, rozkazech, které jsou Vám udělovány, vězte, že máme plné pochopení a uděláme vše pro to, aby se Vaše složky nestaly nástrojem politické kontroly a zvůle.

Kontaktujte prosím kohokoli z níže podepsaných, v rámci parlamentního vyšetřování či mimoparlamentního vyšetřování, na kterém máme všichni společný a jednotný zájem, se budeme všichni níže podepsaní spolupodílet, spolupracovat a celou veřejnost ČR pravdivě informovat.

Pro všechny zapomnětlivce pro jistotu uvádíme to nejzásadnější:

Hlava První, Článek 2 – Ústava České republiky 1/1993 Sb.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

za KULOVÝ BLESK

Radek Pech
David Formánek

za OBČANSKOU NEPOSLUŠNOST

Lenka Tarabová
Kamala Taris

za ČINNOU KOMPETENCI

Radek Čurda

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *