KAUZA COVID: Ústavní právo na odpor VS. státem řízená zdravotní pojišťovna (2. dopis / 1. část)

Dopis odeslaný zdravotní pojišťovně najdete ZDE

Ve zkratce zjednodušeně o co jde:

Jednoho dne dojdete k osobnímu rozhodnutí, že tak, jak funguje zdravotnictví už jako jeho klient nehodláte akceptovat. Uvědomíte si navíc, že placením zdravotního pojištění se spolupodílíte na zločinech proti lidskosti a řeknete DOST!

Jistě, chce to obrovskou dávku kuráže a odvahy, ale když není co ztratit – může člověk jen získat. A navíc tady nejde jen o nás, ale je to boj hlavně za Vás všechny co to teď čtete. Proč zrovna VoZP? Je tam jeden z nás pojištěný. Takže…

První odstavec strana (1)

jsou jen technické věci – nuda.

Druhý odstavec strana (1)

Vysvětlujeme VoZP, že pokud právo na odpor chceme myslet vážně – nemůžeme jí pojistné zaplatit. Zákony jsme prostě nepsali.

Třetí odstavec strana (1)

Vysvětlujeme VoZP, že jde o legitimní proces, že se nejedná o neplacení z důvodu platební neschopnosti, a že to děláme kvůli tomu, že VoZP jako každá další zdravotní pojišťovna v zemi porušuje zákony a lidská práva, a podílí se tak na odstraňování našeho ústavního řádu a jím garantovaných lidských práv.

První odstavec strana (2)

Deklarujeme veřejný zájem,  tj. že se bijeme za Vás, Vás co už víte co se děje a také za Vás, co to ještě nevíte, a že se budete připodepisovat.

Druhý odstavec strana (2)

Říkáme, kdy jsme ochotni začít platit, chceme odbornou diskuzi bez cenzury. Všechno co víme chceme podrobit odborné diskuzi a nápravě. Včetně virové teorie.

Třetí odstavec strana (2)

Upozorňujeme VoZP na možný vznik škod a to jak na majetku VoZP, tak na životech a zdraví Vás jako klientů – pojištěnců, a také “prozatím” na jejich nečinnost, nedbalost a tím pádem i spolupodílnictví.

Čtvrtý odstavec strana (2)

Upozorňujeme ředitele pobočky VoZP na jeho osobní odpovědnost, pokud nebude spolupracovat povedeme jej k trestní odpovědnosti. Musíme tak činit i přes nefungující systém orgánů činných v trestním řízení, stejně tak je velká pravděpodobnost lidových soudů, válečných, vojenských soudů nebo mezinárodních tribunálů.

(Politici mají vesměs imunitu a jsou pro nás nyní právně nedotknutelní. Proto se musíme zajímat o ředitele všech zdravotních poboček, všech zdravotních pojišťoven.)

Pátý odstavec strana (2)

Vysvětlujeme na jakém legislativním podkladě můžeme uplatnit právo na odpor.

První odstavec strana (3)

Vysvětlujeme že pak se můžeme postavit na odpor. Můžeme tak činit aktivně, nebo pasivně, a že společně s dalšími lidmi se můžeme postavit přímo státu, pokud se na svých občanech dopouští takového útlaku, jenž už není řešitelný jiným způsobem.

Druhý odstavec strana (3)

Vysvětlujeme, že veškeré naše peníze, aby pojišťovna mohla pro nás splnit svůj závazek péče o zdraví, defacto díky zkorumpované vědě, farmacii a zdravotnímu systému jsou otočeny proti nám samotným. Na to peníze pojišťovnám rozhodně neplatíme.

Třetí odstavec strana (3)

Upozorňujeme VoZP, že se chceme s nimi bavit o pitvách ve vztahu ke Covidu. Dopad na řízení rizik u pojišťovny je značný. Každá zdravotní pojišťovna v tomto selhala.

Čtvrtý odstavec strana (3)

Říkáme VoZP, co většina z Vás již asi ví, že PCR testy neměli žádnou vypovídající schopnost. Úhrada za ně, úhrada za jejich aplikaci a propagace je trestná – šlo o podvod.

Pátý odstavec strana (3)

Sdělujeme VoZP, že máme důvodná podezření, že účelem PCR testu mohla být spíše nosní vakcinace. A chceme to prošetřit.

Šestý odstavec strana (3) 

Sdělujeme VoZP, že máme důvodná podezření, že PCR testy mohly být kontaminovány. A chceme to prošetřit.

První odstavec strana (4) 

Konstatujeme, že pokud se nám nepodaří prokázat nosní vakcinaci, nebo kontaminaci, tak samotná neplatnost PCR testů je významným podvodem. (Sbíráme jakékoli občanské podněty).

Druhý odstavec strana (4) 

To samé požadujeme prošetřit u antigenních testů (u těch do nosu).

Třetí odstavec strana (4) 

Poukazujeme na to, že se v tom točila spousta peněz. Novinky zveřejnili data VZP zde

Čtvrtý odstavec strana (4) 

Připomínáme, že zdravotní pojišťovna  má v první řadě vůči svým pojištěncům služebnou, rozumově pomocnou roli a musí se chovat hospodárně.

Pátý odstavec strana (4)  

Vysvětlujeme pojišťovně, že role pojišťovny není samoúčelná zvláště tehdy, pokud by poznatky o účinnosti a bezpečnosti léků, vakcín, léčebných postupů mohla získat i jinak, byť by i třeba méně spolehlivě. (Pojišťovna (stejně tak jako SUKL) nemohou dělat z principu jen vlastní závěry, a to jen protože jsou orgánem veřejné správy či státní institucí). Princip předběžné opatrnosti nebyl dodržen.

Šestý odstavec strana (4)  

Připomínáme že stále platí Ústavně zaručené sociální právo na ochranu zdraví, a pojišťovně z toho vyplývají povinnosti organizačních aktivit ve prospěch svých pojištěnců.

Sedmý odstavec strana (4)  

Vysvětlujeme, co z našeho pohledu pojišťovna nemá dělat a v čem pochybila.

První odstavec strana (5)  

Vysvětlujeme, že pojišťovna by měla zejména prioritně vynakládat finanční prostředky na prevenci. Ta může mít různé formy. Je to důležité protože prevence snižuje náklady na případnou léčbu. To, co ale reálně vidíme, je naopak neustálé snižování lékařské péče hrazené z prostředků na ni určených.

Druhý odstavec strana (5)  

Vysvětlujeme, že očkování v rámci prevence v humánní medicíně je  jedině možné, pokud je pro každého bezpečné, efektivní a to i dlouhodobě. (Takové očkování neznáme a mRNA očkování rozhodně bezpečné není.)

Třetí odstavec strana (5)  

Vysvětlujeme že obzvlášť v krizových okamžicích pojišťovna musí umět vyhodnocovat a řídit rizika. Sama historie se negativními informacemi jen hemží. Není jediný důvod si bláhově myslet, že teď se nemůže situace opakovat.

Čtvrtý odstavec strana (5)  

Z mRNA vakcíny proti Covidu se vyklubala genová terapie s vysokou úmrtností a vysokým podílem zdravotních poškození. Ředitel pobočky, nebo někdo, kdo to má monitorovat za to nese osobní odpovědnost. Řízení rizik v tomto případě totálně selhalo, a zásadně to ovlivňuje příjmy a výdaje zdravotních pojišťoven do budoucnosti, samozřejmě mimo fatálních důsledku na jejich klienty.

Pátý odstavec strana (5)

Názorně vysvětlujeme pojišťovně, že když si proplacením aplikace experimentální látky, ale i léku, léčebné procedury aj., jejichž bezpečnost si nepohlídá (ač neúmyslně díky své nečinnosti) zabije, nebo na zdraví poškodí svého klienta, významně to ovlivní její příjmy v budoucnosti.

První odstavec strana (6)

Názorně vysvětlujeme pojišťovně, že když si proplacením aplikace experimentální látky, ale i léku, léčebné procedury aj., jejichž bezpečnost si nepohlídá (ač neúmyslně tzn. díky své nečinnosti) na zdraví poškodí svého klienta, významně to ovlivní její výdaje v budoucnosti, a to může vést i k jejímu krachu. Zásadním a základním principem pojišťovny je ohleduplnost ke svému pojištěnci a její starost o jeho zdraví. Pokud tak nečinní je to hrubá nedbalost až bezohlednost – forma protiprávního jednání.

Druhý odstavec strana (6)

Jako příklad uvádíme nelítostný boj, který sváděl dnes již mrtvý primář Karel Erben, jež se zasazoval o prevenci civilizačních chorob pomocí sledování hladiny homocysteinu v krvi. Klasicky očerňován jako řada jiných významných expertů a lékařů (sami jejich bludný balvan za Covid máme a jsme podle nich prý velmi nebezpeční)  bezpáteřní spolek –  klub skeptiků Sisyfos. Zvýšená hladina totiž působí jako toxin pro organismus a je původem všech civilizačních chorob jako je cukrovka, infarkt, mrtvice, rakovina, deprese, atd.) zvýšená hladina se dá snadno snížit vitamíny B6, B12, B17 – pro pojišťovnu prevence jako víno, vyřešil by se nedostatek lékařů, byla by jen menší síť opravdu špičkových nemocnic, veškerá zdravotní péče by mohla být zdarma. Ale pojišťovnu tento model nezajímá, stejně tak jako naše ministerstvo. Přiložený odkaz na rozhovor zřejmě brzy přestane fungovat. Tak si pospěšte

Třetí odstavec strana (6)

Ptáme se, jaké preventivní balíčky nabízela pojišťovna v rámci Covidu.

Čtvrtý odstavec strana (6)

Zajímá nás co vědí o Ivermectinu. Jak jejich revizní lékaři posuzovali dehonestaci tohoto léku, za který jeho vynálezce obdržel Nobelovu cenu. Ptáme se, kdo je za to u nich odpovědný.

První odstavec strana (7)

Jako příklad uvádíme postup Indie.

Ta se svou více jak miliardovou populací nasadila Ivermectin a vitaminy. Pandemii zvládla na jedničku a ještě šéfovi WHO a jeho hlavní vědecké pracovnici a řediteli indického SUKL hrozí trest smrti za propagaci Covid očkování a nerespektování rozhodnutí soudu pro svůj vlastní prospěch.

Druhý odstavec strana (7)

Informujeme pojišťovnu, že indická asociace právníků podala stížnost předsedovi vlády, a ten dal okamžitě vše prošetřit a vyšetřování probíhá.

První odstavec strana (8)

Pokračování předchozího odstavce

Druhý odstavec strana (8)

Píšeme že podle nás dochází k porušování a až k demontování ústavního řádu ČR, a současně také k likvidaci či zásadním omezováním jím garantovaných lidských práv. (To nám všem dává zcela jasnou a plnou legitimitu, postavit se na odpor). Je v přímém rozporu s právními předpisy naší země, aby nám orgány veřejné správy diktovaly, co si máme myslet, čemu máme věřit, co můžeme anebo nesmíme říkat, a o čem můžeme anebo nemůžeme vést svobodnou diskuzi. Výsledkem vždy může být pouze střet mezi zájmem a blahem lidské bytosti a zájmem pouhé vědy. Úmluva o lidských právech a biomedicíně takový střet řeší nadřazením zájmu a blaha lidské bytosti, (čl. 2).

Třetí odstavec strana (8)

Oznamujeme řediteli pobočky, že prozatím vše chceme řešit, střízlivě, smírně s důrazem na okamžitou nápravu. (Musíme – nelze v této fázi jinak) není v tom sám, jeho kolegové napříč republikou i kolegové z dalších pojišťoven budou čelit obdobnému. (Vymeťme všichni a společně tento celý Augiášův chlév)

První odstavec strana (9)

Oznamujeme řediteli pobočky, že dostane druhou část, protože to není vše, co máme na srdci. Může se tak zatím v klidu rozmyslet a připravit se na to, jakou cestou se sám vydá.

Na konci této verze dopisu je výzva pro v první fázi významné osobnosti politiky, showbyznysu, vědy, lékaře, experty, soudce, politiky, aby se k našemu dopisu připojili.

V originální verzi dostal pan ředitel nabídku na účast na semináři na půdě Parlamentu ČR, 20.11.23 od 10:00-do 14:00. Ten bude přenášen on-line nezávislými médii Lion-TV, Raptor TV, KTV, Síla slov a samozřejmě budeme záznam šířit i my prostřednictvím Kulového blesku a Otevři svou mysl.

Držme si pěsti,

Váš Kulový Blesk!

Dopis odeslaný zdravotní pojišťovně najdete ZDE

Důležitá informace a VÝZVA

JSTE VEŘEJNĚ ZNÁMÁ OSOBNOST, EXPERT, LÉKAŘ, AKTIVISTA, POLITIK? 

Chcete se k tomuto dopisu a k jeho druhé části připodepsat? 

Kontaktujte nás na  

Zajímá Vás, kdo se v dnešní rozbouřené době nebojí otevřít diskuzi a nastolit změnu?  

Vyčkejte druhé části. Bude….  

Ostatní z Vás prosím počkejte na druhou část našeho dopisu – možnost zapojit se, totiž dostane úplně každý z Vás, a že to bude jízda! Jaká?! To záleží na ochotě a aktivitě něco změnit úplně každého z Vás! 

Doporučujeme Vám věnovat pozornost semináři pod záštitou poslance MUDr. Vladimíra Zlínského, člena sněmovního podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a pro evropskou zdravotní legislativu dne 20. listopadu 2023 od 10:00 do 14:00 hodin proběhne v budově Poslanecké sněmovny.

Živě online Vám jej přinesou některá alternativní média. Záznam bude samozřejmě k dispozici. Seminář je s názvem Vakcinace proti onemocnění COVID-19 – současný pohled

Úvodní dopis zdravotní pojišťovně jsme zveřejnili ZDE

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *