Dopis ředitelům škol v ČR: Nový dokument MŠMT, který významně změní školství

Otevřený dopis si můžete stáhnout i v PDF

Vážené paní ředitelky,

Vážení páni ředitelé,

chtěli bychom tímto zaměřit Vaši pozornost na nový dokument MŠMT, tzv. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023-2027, který vám posíláme přílohou. Tento dokument vypracovala skupina odborníků na MŠMT, a vám, jako odborné veřejnosti, měl být podle informací MŠMT předložen k připomínkování v letních měsících tohoto roku.

Nyní se MŠMT vyjadřuje v tom smyslu, že příprava Dlouhodobého záměru vrcholí a tento dokument měl být předložen ke schválení vládě v říjnu 2023. MŠMT oznamuje, že nejvíce připomínek přišlo od veřejnosti, asi odborné veřejnosti, tedy od vás ředitelů a učitelů, celkem 198 připomínek. Nám ale přijde 198 připomínek zoufale málo vzhledem k tomu, že je v ČR přes 11 tisíc škol.

Přijde nám také zvláštní, že se ředitelé vůči tomuto dokumentu ostře nevymezili, když mnozí ředitelé přijdou o svá ředitelská místa díky spojování ředitelství několika škol dohromady. Zbývající ředitelé pak budou připraveni o nepedagogické kompetence, úvazky a finance.

Doporučení

Domníváme se tedy, že by se měli všichni ředitelé s tímto dokumentem seznámit a diskutovat o něm v asociacích ředitelů mateřských, základních a středních škol.

MŠMT v tomto dokumentu usiluje o změnu celého systému vzdělávání. MŠMT provede velkou revizi rámcových vzdělávacích programů, nabídne modelové ŠVP všem školách, zruší zcela známkování, a místo toho bude zavedeno slovní nebo kriteriální hodnocení, i na vysvědčeních. Do hodnocení prospěchu žáků/studentů se začlení vzdělání neformální, zájmové a informální. Přijímací zkoušky a maturitní zkoušky budou digitalizované.

Doporučení

Proto by se s tímto dokumentem měli seznámit všichni Vaši pedagogové a diskutovat o něm s Vámi, a Vy pak po vzájemné diskusi také co nejdříve se svými zřizovateli.

Ale především, dokument ovlivní nejen studijní, ale i soukromý život každého žáka/studenta a jeho rodiny.

  • Zavede jednotný identifikátor subjektu vzdělávání, pomocí kterého bude každý člověk sledován po celou dobu svého vzdělávání, i celoživotního. Tyto údaje budou ukládány do databáze MŠMT, hodnoceny a sdíleny i mezinárodně. Není známo, jak bude databáze zabezpečena proti zneužití.
  • Bude rozšířena další databáze MŠMT, tzv. Interaktivní podpora duševního zdraví a prevence rizikového chování. MŠMT bude ukládat, hodnotit a sdílet riziková chování žáků a studentů. Není známo, jak bude tato databáze zabezpečena proti zneužití.
  • MŠMT provádí a bude provádět průzkumy postojů žáků a studentů ke společenským tématům, například jinakosti (tedy pravděpodobně postoje k menšinám, cizím kulturám, jiným genderovým identitám, apod.) Není známo, zda nesystémové postoje žáků/studentů nebudou vyhodnocovány jako riziková chování. Není známo, jak výsledky výzkumů budou zabezpečeny proti zneužití.
  • Pro žáky/studenty s rizikovým chováním bude MŠMT stavět další střediska výchovné péče. Chce plošně pokrýt těmito středisky celou ČR, aby takové středisko s oddělením ambulantním, celodenním a internátním bylo v každém okrese. Tato střediska budou poskytovat intervence v přirozeném prostředí dítěte – ve škole a v rodině. Cílem péče středisek bude, aby dítě nemuselo být odebráno z rodin.
  • MŠMT si klade i výchovné cíle. Takovým cílem je například vychovávat děti k tzv. dobrovolnictví, což znamená, že se v nich bude pěstovat empatie a schopnost přijímat cizí názory a cizí kultury. Dalším cílem je vedení dětí k následování nestereotypních genderových rolí.

Doporučení

Z těchto důvodů žádáme Vás, jako ředitele a všechny Vaše pedagogy, abyste v souvislosti s výše uvedeným svolali rodiče k informativní schůzce a zde je obeznámili se záměry Ministerstva školství ČR pro nadcházející roky 2023-2027. Nestačí rodičům jen tento dokument poslat. Někteří rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, aby mohli pochopit tento tak obtížně čitelný dokument. Rodiče přitom mají plné právo, aby se dozvěděli, jak budou jejich děti v budoucnu ve školách hodnoceny, testovány a zkoumány. Také by měli vědět, že soukromý život žáků, i jejich rodinných zástupců, již nebude soukromou záležitostí. Údaje o nich budou sbírány do databází a informačních systémů MŠMT.

Těmito kroky budou splněny požadavky MŠMT na celospolečenskou diskusi odborné i široké veřejnosti ke směřování školství, které je vytyčeno výše zmíněným dokumentem.

S pozdravem.

Za občanské iniciativy a spolky

Kulový blesk

Iniciativa Vraťme děti do školy bez podmínek

Ženy za život

Hlas z.s.

Sdílejte:

Facebook

Podpořte naši činnost:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *